Bulgarian

Встъпителен модул за педагозите/обучителите, фокусиращ се върху принципи, методи, техники и препоръки, които биха спомогнали в обучението на възрастни с традиционно ниска квалификация, които не са завършили средно образование и/или присъстват на училище на по-висока възраст, особено такива с липса на опит/нискоквалифицирани, търсещи работа, които искат да се възползват от възможностите предлагани от дигиталната медия и социалните мрежи. В този модул характеристики на обучението при възрастни, методи, техники и подходи, управлението на време, стрес и конфликт ще бъдат обяснени.

Цели на обучението
► Направление на педагозите относно подходи при обучението на възрастни
► Направление на педагозите относно методи за обучение при възрастни
► Направление на педагозите относно техники при обучението на възрастни
► Предоставяне на информация относно принципи при обучението на възрастни
► Предоставяне на информация относно управление на времето
► Направление на педагозите относно справянето със стрес и конфликти между възрастни
► Предоставяне на информация относно менторски умения

Този модул е предназначен за преподаватели, за да създадат в обучаващите се умения за създаване на базово и по-усъвършенствано цифрово съдържание, а също и да общуват в дигиталния свят, използвайки широка гама от комуникационни инструменти.

С този модул ще бъдат положени усилия да се осигурят на обучаващите се основни цифрови умения и компетенции. Основното ниво се фокусира върху различни архитектури на устройства, техните части и характеристики, концепциите за файл и папка, използване на интернет за различни цели, управление на имейл акаунти и обучение върху програми за текстообработващи програми.

Основното ниво, подготвено за преподавателите, ще бъде ръководство за това как преподавателите ще предават знания. С това основно ниво преподавателите ще имат верен помощник за това, как трябва да преподават на обучаемите съответните умения.

През целия модул, обучители; ще прилага методите на лекция, въпроси и отговори, учене чрез правене и практически занимания в учебните процеси. Освен това ще бъдат насърчавани индивидуални методи и техники за обучение, които преподават, като подпомагат хората да мислят, изследват, решават проблеми и ги прилагат на практика, като използват знанията и уменията, които са придобили.

Цели на обучението
► Насочване на преподавателите да осигурят трансфер на основни знания
► Очертава рамките на основното ниво на цифрови умения, които трябва да бъдат преподавани
► Осигурява принос към интерактивното и практическо обучение
► Преподава основни концепции и характеристики на устройството
► Осигурява разбирането на различните типове функции на файлове и папки
► Насочва използването на интернет по предназначение
► ПредоставЯ информация за имейл услуги, приложения и сигурност
► насърчаване използването на приложения за текстообработка
► Повишава осведомеността относно опасностите, които могат да дойдат от интернет средата

Този модул е създаден за обучители с цел да улесни преподаването на уменията, учениците им да създават основно и по-напреднало дигитално съдържание, както и да общуват в дигиталния свят, използвайки широк набор от средства за комуникация. Средното/напреднало ниво се фокусира на това да предложи на обучителите платформа за направление, която може да им послужи в процеса на създаване и подобряване на техните умения. Също така оптимално да използват оборудването, с което разполагат, правилната и максимална употреба на устройства за обработване на текстове и таблети, както и да им помогне да придобият знания, за да могат да представят познанията си в различни дигитални формати при нужда.

Цели на обучението
► Да обърне внимание на съществените проблеми отнасящи се до офис оборудването
► Да изтъкне предимствата на дигиталното информиране
► Да предостави на обучителите полезни средства за колаборация, за да насочат учащите как по-ефективно да планират живота и ежедневието си.
► Да покаже на учащите прекрасния свят на електронните таблици.
► Да обърне внимание на ключови елементи за презентационни умения като помощни средства.

Този модул е разработен за обучаването на преподаватели как да предадат уменията за онлайн безопасност и как техните ученици да бъдат отговорни дигитални потребители. Този модул ще осигури нужните съвети и стъпки за предприемане от преподавателите и как да използват това обучение с цел преподаване на: Преждевременно Напусналите Училище.

Основното ниво е с фокус върху защитата на устройства, защитата на лични данни и поверителност, както и за защитата на личното здраве, благосъстояние и опазване на околната среда. В средното/напредналото ниво вниманието ще е върху дигиталния отпечатък в сферата професионалната етика, легални правила за сигурността на информацията и авторски права (на музика, филми, текст, софтуер), действия, които трябва да се предприемат в случай на нарушаване на дигиталната етика и/или неупълномощено споделяне на права.

Цели на обучението
► Да предостави на обучителите методология с цел задълбочаването на знанията им върху досега изброените теми
► Да се определи важността на това как да се навигира по безопасен начин
► Да се подчертаят ключови елементи относно защитата на устройства
► Да се запознаят с последиците от нарушаването на дигитални права и етика
► Да разясни и информира потребителите относно света в онлайн пространството

Този модул е предназначен за преподаватели на възрастни с цел да предоставят на своите ученици умения за ефективно намиране, идентифициране, извличане, обработка и използване на цифрова информация. С други думи, да могат да знаят къде и как да намерят необходимата информация (напр. Обяви за работа) и да научат как критично да я оценяват. Основното ниво се фокусира върху достъпа до информация онлайн, върху ефективното използване на търсачките и основните стратегии за намиране на надеждни източници.

Средното/напредналото ниво набляга на търсенето на работа онлайн, като използва оптимално търсачките за работа и портали и съвети за избор и кандидатстване по най-подходящата за всеки кандидат обява за работа.

Цели на обучението
► Да се предостави на преподавателите цялостна методология за насочване на обучаващите се към ефективен достъп до информация онлайн
► Да насърчава критичното мислене и уменията за информационна грамотност
► Да подчертае ключовите елементи на търсенето и кандидатстването за работа онлайн, използвайки търсачки и портали за работа
► Да се подчертаят критични въпроси по отношение на разбирането на исканията на подбиращите персонал чрез онлайн реклами.

Този модул е предназначен за обучители с цел те да предадат знания на своите ученици относно това как ефективно да използват различните платформи за социални медии, както и как да създават професионално резюме (CV) и да изграждат устойчива/силна личностна характеристика онлайн и офлайн с цел търсене на работа.

Основното ниво включва създаването на акаунти в социалните медии, общуване и споделяне на съдържание, следвайки код за етика, научаването на настройки за сигурността и това как да актуализират професионална информация, и да търсят работа, използвайки социалните мрежи.

Средното/Напредналото ниво включва създаването на атрактивен профил в Социалните Мрежи, който може да бъде използван с цел търсенето на работа, представянето на човек по подходящ начин и научаването на правила за Етикет онлайн.

Цели на обучението
► Да се потопят в света на онлайн кандидатстването за работа
► Да разберат важността на поверителността в социалните мрежи и разликата между личен и професионален профил
► Да препокрият ползите на социалните мрежи с цел общуване/networking и търсене на работа
► Да се научат на подходящо поведение, когато използват интернет пространството
► Да се научат как отлично да преминат интервюто за работа

Общата цел на проекта ALTER от Erasmus+ (https://alterproject.eu) е да увеличи максимално въздействието и приноса на алтернативното образование или други еквивалентни институции за обучение на възрастни в Турция, Австрия, България, Гърция и Испания. Като взема предвид всеки национален контекст по отношение на завършването на средно образование от възрастни, които са отпаднали от училище, ALTER има за цел да повиши качеството на предлаганите курсове и също така да улесни възрастните, които не са завършили средното си образование, за достъп до пазара на труда чрез компетенции по медийна грамотност и дигитални умения.

Платформата за електронно обучение на ALTER (https://alterplatform.eu) е насочена към преподаватели в алтернативни образователни институции за възрастни, които не са завършили средното си образование, практикуващи и обучаващи доброволци, включително учители, преподаватели по езици, доброволци, работещи с мигранти и бежанци, както и студенти и изследователи в сродни области и други заинтересовани страни, както и професионалисти, активни в образованието за възрастни (например: агенции по заетостта, доставчици на ПОО, консултанти на персонал, сдружения на работодатели)

В някои случаи обаче платформата за електронно обучение може да бъде полезна дори за възрастни, които не са завършили средното си образование и желаят да подобрят сами своите цифрови умения.

Този формуляр за оценка има за цел да оцени функционалността и използваемостта, качеството на съдържанието и ефективността на съдържанието на платформата за електронно обучение на ALTER и нейните модули, разработени от консорциума на проекта.

Моля, посетете платформата през сайта https://alterproject.eu или директно (https://alterplatform.eu) , регистрирайте се и се насладете на материала! След завършване на курса, моля, попълнете формуляра за оценка според вашия опит.