Στόχος του Erasmus+ Έργου ALTER (https://alterproject.eu) είναι να μεγιστοποιήσει την επίδραση και τη συνεισφορά της εναλλακτικής εκπαίδευσης ή άλλων αντίστοιχων θεσμών για την επιμόρφωση ενηλίκων στις συμμετέχουσες χώρες (Τουρκία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία). Λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε εθνικό πλαίσιο για την εκπαίδευση ενηλίκων, το ALTER αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας των μαθημάτων που παρέχονται από φορείς και δομές εκπαίδευσης, καθώς και στην διευκόλυνση ενηλίκων που διέκοψαν πρόωρα το σχολείο, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω ενίσχυσης των ικανοτήτων τους στα ψηφιακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του ALTER απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για ενήλικες, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (π.χ. σχολεία δεύτερης ευκαιρίας). Επίσης απευθύνεται σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης και εθελοντές εκπαιδευτές, όπως και σε δασκάλους ή δασκάλους ξένων γλωσσών, σε επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονται για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, καθώς και σε φοιτητές και ερευνητές σε αντίστοιχα πεδία ή ακόμα και σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη από τον χώρο της εκπαίδευσης (π.χ. πρακτορεία εύρεση εργασίας, ΙΕΚ, επαγγελματικές ενώσεις κ.α.).

Η online εκπαιδευτική πλατφόρμα του ALTER μπορεί, ωστόσο, να αποδειχθεί χρήσιμη και για τους ίδιους τους ενήλικους που διέκοψαν πρόωρα το σχολείο και οι οποίοι τώρα επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες με σκοπό την αναζήτηση εργασίας.

Η παρούσα φόρμα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της λειτουργικότητας και χρηστικότητας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, καθώς και της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του περιεχομένου των εκπαιδευτικών ενοτήτων που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του ALTER.

Παρακαλούμε, αφού πραγματοποιήστε την εγγραφή σας και ολοκληρώσετε την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων που σας ενδιαφέρουν, μοιραστείτε μαζί μας την γνώμη σας, με βάση την εμπειρία που αποκομίσατε.