Bu modül, eğitimcilerin öğrenicilerini temel ve daha gelişmiş dijital içerik oluşturma becerileriyle donatmaları ve ayrıca çok çeşitli iletişim araçlarını kullanarak dijital dünyada iletişim kurmaları için tasarlanmıştır.

Bu modül ile öğrenicilere temel seviyede dijital beceriler ve yetkinliklerin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Temel seviye; farklı cihaz yapılarına, cihazların parçaları ve özelliklerine, dosya ve klasör kavramlarına, internetin amacına uygun kullanmaya, e-posta hesabı yönetmeye ve kelime işlemci programlarını öğretmeye odaklanmaktadır.

Eğitimcilere yönelik hazırlanan temel seviye modülü, eğitimcilerin bilgiyi nasıl aktaracaklarına dair bir rehber olacaktır. Bu temel seviye ile eğitimciler, ilgili becerileri öğrenicilere nasıl öğretmeleri gerektiğini öğrenecektir.

Modül boyunca eğitimciler; öğrenme süreçlerinde anlatım, soru-cevap, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemlerinin yanı sıra bireylerin düşünmelerini, araştırmalarını, sorun çözmelerini, edindikleri bilgi ve beceriyi kullanarak hayata geçirmelerini destekleyerek öğreten bireysel öğrenme yöntem ve tekniklerin uygulanmasına teşvik edilecektir.

Öğrenme Amaçları
► Eğitimcilerin temel seviye bilgi aktarımını sağlamak için rehberlik etmek
► Öğretilmesi gereken temel dijital beceri seviyesinin ana hatlarını belirlemek
► Etkileşimli ve pratiğe dayalı bir eğitime katkı sağlamak
► Temel seviyedeki kavramları ve ilgili cihazların özelliklerini öğretmek
► Farklı tip dosya ve klasör özelliklerini kavratmak
► İnternetin amacına uygun kullanımında yol gösterici olmak
► E-posta hizmetleri, uygulamaları ve güvenliği hakkında bilgi vermek
► Kelime işlemci uygulamalarının kullanımını teşvik etmek
► İnternet ortamından gelebilecek tehlikeler konusunda farkındalık yaratmak