Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτές ενηλίκων, ώστε να εξοπλίσουν τους εκπαιδευόμενους με τις δεξιότητες που θα μπορούν να δημιουργήσουν βασικό και ανώτερο ψηφιακό περιεχόμενο και επίσης να επικοινωνούν στον ψηφιακό κόσμο χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος επικοινωνιακών εργαλείων. Το μέσο/ανώτερο επίπεδο εστιάζει στο να δώσει στους εκπαιδευτές ενηλίκων μια πλατφόρμα κατευθυντήριων γραμμών, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διαδικασία δημιουργίας ή βελτίωσης των δεξιοτήτων που συνδέονται με την ιδανική χρήση εξοπλισμού, την σωστή και βέλτιστη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και πινάκων, και επίσης να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις γνώσεις ώστε να μπορούν, εάν είναι απαραίτητο, να εφαρμόσουν αυτές και τις δεξιότητες τους σε διαφορετικές ψηφιακές μορφές.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
► Η ενότητα θα τονίσει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις δυνατότητες του εξοπλισμού γραφείου
► Θα συζητηθούν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής πληροφορίας
► Οι εκπαιδευτές θα εφοδιαστούν με χρήσιμα εργαλεία συνεργασίας, ώστε να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους στο πώς να οργανώσουν την ζωή τους πιο αποτελεσματικά
► Οι εκπαιδευτές θα κάνουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τον «όμορφο κόσμο» των υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets)
► Θα τονιστούν τα σημεία-κλειδιά των εργαλείων παρουσίασης για επαγγελματική χρήση