Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα σχεδιάστηκε για εκπαιδευτές ενηλίκων, ώστε να μπορούν να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες για να δημιουργούν βασικό και ανώτερου επιπέδου ψηφιακό περιεχόμενο και για να επικοινωνούν στον ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας ένα εύρος επικοινωνιακών εργαλείων.

Με αυτήν την εκπαιδευτική ενότητα καταβάλλονται προσπάθειες να εφοδιαστούν τα άτομα με βασικές και ανώτερες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες. Το βασικό επίπεδο εστιάζει στις διαφορετικές δομές συσκευών, στα μέρη και στα χαρακτηριστικά συσκευών, στις έννοιες «αρχείο» και «φάκελος», στην χρήση του διαδικτύου για τους παραπάνω σκοπούς, στην διαχείριση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην εκμάθηση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου.
Το βασικό επίπεδο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων θα είναι ένας οδηγός για το πώς θα μεταδώσουν γνώσεις. Με αυτό το επίπεδο οι εκπαιδευτές θα μάθουν πώς να διδάσκουν τις σχετικές δεξιότητες στους εκπαιδευόμενους.

Κατά την διάρκεια της ενότητας, οι εκπαιδευτές θα εφαρμόζουν τις μεθόδους της διάλεξης, θα θέτουν ερωτήσεις και θα δίνουν απαντήσεις, θα μαθαίνουν κάνοντας και θα αποκτούν εμπειρία στην διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον θα ενθαρρύνονται εξατομικευμένες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες εκπαιδεύουν τα άτομα να σκέφτονται, να ερευνούν, να λύνουν προβλήματα και να τα εκτελούν στην πράξη χρησιμοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
► Καθοδήγηση εκπαιδευτών ως προς την μετάδοση βασικών γνώσεων
► Περιγραφή του βασικού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων που πρέπει να διδαχθούν
► Ενίσχυση της συμμετοχής με διαδραστική και βασισμένη στην εξάσκηση εκπαίδευση
► Διδασκαλία βασικών εννοιών και χαρακτηριστικών συσκευών
► Εξασφάλιση της κατανόησης των διαφορετικών τύπων χαρακτηριστικών αρχείων και φακέλων
► Καθοδήγηση για την χρήση του διαδικτύου για τους συγκεκριμένους σκοπούς
► Παροχή πληροφοριών όσον αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , εφαρμογές και ασφάλεια
► Ενθάρρυνση χρήσης εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου
► Ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους κινδύνους που προέρχονται από το διαδικτυακό περιβάλλον