Περιγραφή Εκπαιδευτική Ενότητας
Μια εισαγωγική εκπαιδευτική ενότητα για εκπαιδευτικούς και κυρίως εκπαιδευτές ενηλίκων, που δίνει έμφαση στις αρχές, μεθόδους και τεχνικές, τις οποίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν όταν εκπαιδεύουν ενήλικες με χαμηλές τυπικές δεξιότητες που δεν έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και/ή πηγαίνουν σχολείο σε μεγαλύτερη ηλικία, και ειδικότερα ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων/προσόντων σε αναζήτηση εργασίας, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται μέσω των ψηφιακών μέσων και των κοινωνικών δικτύων. Σε αυτήν την εκπαιδευτική ενότητα εξηγούνται χαρακτηριστικά διδασκαλίας ενηλίκων, μέθοδοι, τεχνικές και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων, διαχείριση χρόνου, συγκρούσεων και άγχους και κατάρτιση δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
► Καθοδήγηση εκπαιδευτών ως προς τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ενηλίκων
► Καθοδήγηση ως προς τις εκπαιδευτικές μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων
► Καθοδήγηση εκπαιδευτών προς τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων
► Παροχή πληροφοριών για τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
► Παροχή πληροφοριών για την διαχείριση χρόνου
► Καθοδήγηση εκπαιδευτών ως προς την διαχείριση συγκρούσεων και άγχους μεταξύ ενηλίκων
► Παροχή πληροφοριών για δεξιότητες καθοδήγησης (mentoring)